پزشکی

عصاره این گیاه از مورفین و دیکلوفناک مؤثرتر است

درد احسـاس ناخوشـایندی اسـت کـه بـه دنبـال بـروز آسـیب در بافتهــا ایجــاد شــده و دال بــر وجــود یــا احتمــال وجــود خطــر در بافــت میباشــد.

به گزارش بهداشت نیوز، اسـانس روغنـی و صـمغ رزینی گیـاه بارجه دارای خـواص آرام بخشـی، ضـد اسپاسم و کاربرد های متعدد دیگری است عصــاره ایــن گیــاه دارای ترکیباتــی همچــون بتــا پینــن، آلفــا پینــن، میرســن، لیمونــن، آلفــا توجــن، پاراســیمن اســت.

طــی پژوهــش هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــده اسـت کـه عصـاره ایـن گیـاه دارای خـواص ضـد باکتریایـی و ضــد قارچــی ،ضدالتهابــی وآنتــی اکســیدانی میباشــد. مشــخص شــده اســت کــه برخــی از اعضـای جنـس این گیاه دارای اثـر ضـد دردی قابـل توجهـی در مقایسـه بـا دیکلوفنـاک و مورفیـن میباشـند اثـر ضـد دردی باریجـه بـه وسـیله ی تسـت فرمالیـن در مـوش بـه اثبـات رسـیده است.

منابع:

دکتر زرگری. ع، گیاهان دارویی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، 1367 ،صفحه 598-6

Hall, J.E. Guyton and Hall textbook of medical physiology.13th Ed. Elsevier 2016; pp: 278

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا